Aankondiging North Sea Region Conferentie 2016 | Nieuwsbrief SubsidieTotaal Ondernemers

3 years ago


Text only:

Kunt u deze e-mail niet goed lezen, klik dan hier
E-mailnieuwsbrief | 23 december 2015
 
Nieuws
Aankondiging North Sea Region Conferentie 2016
Creative Europe publiceert nieuw overzicht MEDIA-oproepen
€ 2.785.000 in 2016 voor InnovatiePrestatieContracten
NWO kondigt nieuwe Call Complexity in Transport and Logistics aan
Ook in 2016 subsidie voor de eerste aanschaf van een vissersvaartuig
SNN opent in 2016 nieuwe subsidie-instrumenten
Four new projects awarded in NWO Open Programme ALW
Subsidie voor instandhouding schaapskuddes Drenthe binnenkort ingetrokken, nieuwe regeling volgt
Provincie Noord-Holland publiceert Uitvoeringsregeling cofinanciering Europese EFRO-programma's voor 2016
Friesland maakt aanvulling bekend op Openstellingsbesluiten agrarisch natuurbeheer 2016
Zeeland opent subsidie voor kavelaanvaardingswerken
Limburg maakt subsidieplafonds voor 2016 bekend
Drenthe stelt subsidieplafonds vast voor 2016
Overijssel publiceert subsidieplafonds voor 2016
Gelderland publiceert gewijzigde verordening, nieuwe subsidieplafonds en openstellingen voor POP3
Opnieuw subsidie mogelijk voor kavelruil in Friesland
Nieuwe subsidieplafonds voor plattelandsactiviteiten in Friesland gepubliceerd
 
 
Nieuws
Aankondiging North Sea Region Conferentie 2016
In 2016 vindt de jaarlijkse North Sea Region Conferentie op 15 en 16 juni plaats. Het thema van de conferentie is 'Building blocks for the future'.
lees verder
 
Creative Europe publiceert nieuw overzicht MEDIA-oproepen
Het subprogamma MEDIA van Creative Europe verbetert de toegang tot professionele audiovisuele beurzen, exposities en markten. Daarnaast bevordert het zowel het online gebruik van bedrijfsmiddelen binnen en buiten Europa als de wereldwijde verspreiding van Europese en internationale films op alle distributieplatforms.
lees verder
 
€ 2.785.000 in 2016 voor InnovatiePrestatieContracten
In 2016 stelt Minister Henk Kamp van Economische Zaken € 2.785.000 beschikbaar om samenwerking en innovatie in het mkb te versterken door de openstelling van de InnovatiePrestatieContracten (IPC) regeling. In januari organiseert RVO twee voorlichtingsbijeenkomsten voor mensen die overwegen een aanvraag in te dienen voor de IPC call.
lees verder
 
NWO kondigt nieuwe Call Complexity in Transport and Logistics aan
In overleg met het topconsortium voor Kennis en Innovatie Logistiek (TKI Dinalog) en TNO, is NWO bezig met de ontwikkeling van een nieuwe call voor onderzoek gericht op complexiteitsonderzoek binnen de Topsector Logistiek. De call wordt op dit moment uitgewerkt en zal naar verwachting eind januari 2016 gepubliceerd worden.
lees verder
 
Ook in 2016 subsidie voor de eerste aanschaf van een vissersvaartuig
Vissers jonger dan 40 jaar komen in aanmerking voor subsidie als zij voor het eerst een vissersvaartuig willen aanschaffen. U krijgt maximaal 25% van de kosten vergoed die onder de subsidie vallen.
lees verder
 
SNN opent in 2016 nieuwe subsidie-instrumenten
Er is de komende jaren vanuit Europa, het Rijk en de noordelijke provincies € 170 miljoen beschikbaar voor noordelijke ondernemers om bij te dragen aan een duurzame en innovatieve ontwikkeling van Noord-Nederland. Op dit moment kunnen MKB-ondernemers aanvragen indienen voor projecten gericht op kennisontwikkeling en valorisatie, en voor projecten die een bijdrage te leveren aan een koolstofarme economie.
lees verder
 
Four new projects awarded in NWO Open Programme ALW
The division of Earth and Life Sciences (ALW) of NWO has funded four new projects with a grant from the Open Programme. The Open Programme wants to be a breeding ground for innovation and talent.
lees verder
 
Subsidie voor instandhouding schaapskuddes Drenthe binnenkort ingetrokken, nieuwe regeling volgt
De Subsidieregeling instandhouding schaapskuddes wordt met ingang van 1 januari 2016 ingetrokken. Dit hebben Gedeputeerde Staten van Drenthe besloten. Met de regeling kon een subsidie worden verstrekt voor projecten, die een bijdrage leveren aan doelmatig beheer door middel van gehoede schaapskuddes in natuurterreinen.
lees verder
 
Provincie Noord-Holland publiceert Uitvoeringsregeling cofinanciering Europese EFRO-programma's voor 2016
Met de Uitvoeringsregeling cofinanciering Europese EFRO-programma's Noord-Holland 2016, ondersteunt de provincie Noord-Hollandse partijen die willen deelnemen aan de EFRO-programma's in de periode 2014-2020.
lees verder
 
Friesland maakt aanvulling bekend op Openstellingsbesluiten agrarisch natuurbeheer 2016
Op 1 oktober werd in het Provinciaal blad van Friesland het Openstellingsbesluit Fryslân 2016 Natuurbeheer en het aanvullend openstellingsbesluit 2016 Agrarisch Natuurbeheer gepubliceerd. In dit besluit ontbrak de mogelijkheid, aanvragen voor agrarisch natuurbeheer aan te kunnen vragen bij RVO.nl.
lees verder
 
Zeeland opent subsidie voor kavelaanvaardingswerken
Het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 is uitgebreid met een hoofdstuk Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie voor kavelaanvaardingswerken. Dit zijn cultuurtechnische werken, die een bijdrage leveren aan de landbouwkundige structuurverbetering van toegedeelde kavels in een kavelruil.
lees verder
 
Limburg maakt subsidieplafonds voor 2016 bekend
Limburg heeft voor diverse subsidie- en beleidsregels subsidieplafonds voor 2016 vastgesteld.
lees verder
 
Drenthe stelt subsidieplafonds vast voor 2016
Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe hebben de subsidieplafonds voor 2016 gepubliceerd. De subsidieplafonds hebben betrekking op de regelingen uit de Subsidiegids Platteland (voorheen provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied), regelingen op het gebied van Natuur, water, milieu en bodem en regelingen gericht op Economie.
lees verder
 
Overijssel publiceert subsidieplafonds voor 2016
De provincie Overijssel heeft voor 2016 nieuwe subsidieplafonds vastgesteld op basis van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011. Met dit uitvoeringsbesluit kan de provincie subsidie verstrekken op verschillende gebieden, waaronder cultuur, leefomgeving en milieu.
lees verder
 
Gelderland publiceert gewijzigde verordening, nieuwe subsidieplafonds en openstellingen voor POP3
Met de Verordening subsidies POP3 2014-2020 wil de provincie Gelderland de in het derde plattelandsontwikkelingsprogramma voor Nederland (POP3) gestelde doelen behalen. POP3 richt zich onder meer op verdere verduurzaming van de agrarische sector en de verbetering van de waterkwaliteit.
lees verder
 
Opnieuw subsidie mogelijk voor kavelruil in Friesland
Met de subsidieregeling Kavelruil Fryslân wil Friesland ruilverkaveling realiseren, om zo de agrarische infrastructuur, de ecologische hoofdstructuur en de weidevogelkerngebieden te verbeteren. De subsidieregeling is op een aantal punten gewijzigd.
lees verder
 
Nieuwe subsidieplafonds voor plattelandsactiviteiten in Friesland gepubliceerd
Met de Subsidieregeling plattelân Fryslân kan de provincie Friesland subsidie verstrekken voor verschillende activiteiten op het platteland. De regeling bestaat uit onder andere een hoofdstuk Plattelandsbeleid, dat is opgebouwd uit paragrafen voor Bouw, verbouw en verduurzamen van dorpshuizen, Leefbaarheidsinitiatieven 'fan ûnderen op' en Provinciale Leefbaarheidsinitiatieven.
lees verder
 
 
 
Wilt u zich aanmelden voor deze nieuwsbrief? Klik dan hier
Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief? Klik dan hier
Wit u uw e-mailadres wijzigen? Klik dan hier
© 23 december 2015 Copyright SubsidieTotaal
  Contact  privacystatement

Subsidietotaal.nl

Categories: Business goods Financially Consumer Government
Age: 14 until 18 year 19 until 30 year 31 until 64 years

Deel deze nieuwsbrief op

© 2019