Experiment regelluwe scholen kan van start

3 years ago


Text only:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Experiment regelluwe scholen kan van start


30 oktober 2015 - 15:23Excellente basis- en middelbare scholen die mee gaan doen aan het experiment regelluwe scholen mogen de komende jaren van bijna alle regels afwijken. Dat kan als scholen vermoeden dat een andere aanpak bijdraagt aan de verbeterde kwaliteit en doelmatigheid van het onderwijs. Zo mogen ze bijvoorbeeld afwijken van het vastgelegde aantal uren dat er les gegeven moet worden en zijn ze vrij om verplichte vakken in te ruilen voor lessen die ze zelf kiezen. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het experiment start per 1 januari 2016.
 
Regels kunnen nieuwe initiatieven en innovatie in de weg staan. Het kabinet wil  scholen zoveel mogelijk ruimte geven om maatwerk te bieden, zodat ze het beste onderwijs kunnen geven aan iedere leerling. Het afwijken van regels kan daarbij helpen. Maar dat moet wel zorgvuldig, want regels zijn er niet voor niets. Ze kunnen garanderen dat scholen basiskwaliteit leveren.
 
Bewezen kwaliteit
Staatssecretaris Dekker heeft er voor gekozen om het experiment te starten met scholen die  twee keer het predicaat excellent hebben gekregen. Zij hebben immers al bewezen kwalitatief goed onderwijs te bieden en bij die scholen bestaat het vertrouwen dat zij regels los kunnen laten. Tot nu toe hebben zich 44 scholen aangemeld. Het experiment kan uiteindelijk uitgebreid worden, bijvoorbeeld met scholen die goed presteren.
 
Randvoorwaarden
De deelnemende scholen mogen niet van alle regels afwijken. Zo moeten scholen in het voortgezet onderwijs hun leerlingen wel een volledig diploma laten halen, zodat er geen problemen ontstaan met de vervolgopleiding. Ook blijven ze zich verantwoorden over het geld dat ze uitgeven en is een voorwaarde dat ouders, leerlingen en leraren in de medezeggenschapsraad instemmen met deelname aan het experiment.


 

Colofon


Afzenders


Ministerraad

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (kerndepartement)


Thema's


Overig


 
Wilt u geen persberichten meer ontvangen? Meld u dan nu af
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.


persberichten.rijksoverheid.nl

Categories: New newsletter subcribe Town Information Army | Military Local Government Police County Science News
Age: 14 until 18 year 19 until 30 year 31 until 64 years 65 and older 7 until 13 year

Deel deze nieuwsbrief op

© 2019