Kabinet scherpt toegang en gebruik van bewaarde telefoon- en internetgegevens aan

3 years ago


Text only:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Kabinet scherpt toegang en gebruik van bewaarde telefoon- en internetgegevens aan


30 oktober 2015 - 15:22Een officier van justitie die gebruik wil maken van telefoon- en internetgegevens, die door telecomaanbieders worden bewaard met het oog op de opsporing en vervolging van ernstige strafbare feiten, heeft voortaan toestemming nodig van de rechter-commissaris. De ministerraad heeft met dit wetsvoorstel ingestemd op voorstel van minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie. Van der Steur: ‘Het gebruik van deze gegevens is voor de opsporing van criminelen van groot belang.’
 
De rechterlijke toets dient voor de burgers als extra waarborg. Ze komt bovenop andere, al langer bestaande vormen van toezicht of controle op de bewaarplicht en de toegang tot telecommunicatiegegevens. Daarbij gaat het onder meer om de bevoegdheden van het Agentschap Telecom en het College bescherming persoonsgegevens.
 
De bewaarplicht voor telecommunicatiegegevens blijft bestaan. Deze is onmisbaar voor de opsporing en vervolging van ernstige strafbare feiten. De praktijk laat zien dat bij ernstige criminaliteit verdachten niet meteen in beeld komen. Daarom worden telefoon- en internetgegevens die essentieel zijn voor het opsporingsonderzoek vaak pas in een later stadium opgevraagd. Dit maakt de bewaarplicht noodzakelijk, evenals de huidige bewaartermijnen. Dat wil zeggen, een bewaartermijn van 6 maanden voor internetgegevens (zoals IP-adressen) en 12 maanden voor telefoniegegevens (zoals nummers en duur van het gesprek). Deze bewaarplicht ziet niet op de inhoud van een telefoongesprek, alleen op de zogenaamde verkeersgegevens.
 
Om aantasting van de persoonlijke levenssfeer te beperken, stelt het kabinet voor dat de officier van justitie telecommunicatiegegevens alleen mag vorderen, als het gaat om een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis mogelijk is. Ook moet het misdrijf van een zodanige ernst zijn dat deze het opvragen en raadplegen van dergelijke gegevens rechtvaardigt. De beoordeling is aan de rechter-commissaris.
 
Aanbieders van telefoon- en internetdiensten worden verplicht hun gegevens op te slaan en te verwerken binnen de Europese Unie. Het Agentschap Telecom krijgt het recht deze gegevens in te zien. Daarmee verbetert het toezicht op de naleving van de regels over beveiliging en bescherming van de bewaarde gegevens.
 
De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.


 

Colofon


Afzenders


Ministerraad

Ministerie van Veiligheid en Justitie (kerndepartement)


Thema's


Overig


 
Wilt u geen persberichten meer ontvangen? Meld u dan nu af
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.


persberichten.rijksoverheid.nl

Categories: New newsletter subcribe Town Information Army | Military Local Government Police County Science News
Age: 14 until 18 year 19 until 30 year 31 until 64 years 65 and older 7 until 13 year

Deel deze nieuwsbrief op

© 2019