Kamp: ‘Bewoners en gemeenten eerder betrekken bij versterken won ingen Groningen’

3 years ago


Text only:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3 november 2015 - 15:47


Kamp: ‘Bewoners en gemeenten eerder betrekken bij versterken woningen Groningen’Bewoners en gemeenten moeten eerder betrokken worden bij de plannen om woningen in het aardbevingsgebied in Groningen te versterken en te verduurzamen. Hierdoor kan een betere en meer realistische planning worden gemaakt voor de benodigde grootscheepse operatie om de komende jaren woningen in het aardbevingsgebied aan te pakken.
 
Dit laat minister Kamp van Economische Zaken dinsdag weten naar aanleiding van de voortgangsrapportage van het Centrum Veilig Wonen (CVW).
 
Uit deze rapportage blijkt dat dit jaar minder woningen worden versterkt dan eerder was gepland. Om te bepalen welke woningen aangepakt moeten worden en waar de problemen het meest acuut zijn, heeft het CVW in de eerste helft van 2015 ruim 8.500 inspecties uitgevoerd. Het maken van de bouwplannen en de afstemming daarover met bewoners en andere betrokken partijen kost echter meer tijd dan van te voren was ingeschat. Ook de ambitie om 1.650 woningen van woningcorporaties tegelijkertijd te versterken en te verduurzamen (nul op de meter-woningen) zorgt ervoor dat het CVW haar planning voor dit jaar naar beneden heeft moeten bijstellen.
 
Kamp: “Het versterken van woningen en gebouwen in het aardbevingsgebied in Groningen heeft voor het kabinet de hoogste prioriteit. Bij acute veiligheidsproblemen wordt door het CVW direct opgetreden. Ook   is er voldoende capaciteit beschikbaar om woningen te versterken en verduurzamen. Dat er dit jaar minder woningen worden aangepakt dan van te voren ingeschat, vind ik ongewenst en met name zeer vervelend voor de inwoners van Groningen. Zij hebben het recht om te weten waar ze aan toe zijn. Ik wil daarom dat bewoners eerder en beter betrokken worden bij de plannen voor het aanpakken van hun woning.”
 
Op verzoek van de minister zal de Nationaal Coördinator Groningen (NCG), Hans Alders, een voorstel doen voor verbetering van de procedure. Kern daarvan is dat er in de toekomst eerder en meer tijd wordt ingebouwd voor gesprekken met bewoners over de manier waarop hun woning wordt versterkt en eventueel verduurzaamd. Ook gemeenten worden in een eerder stadium betrokken, zodat de noodzakelijke vergunningen er op tijd zijn.  Het voorstel van de NCG wordt op woensdag 4 november als onderdeel van zijn concept meerjarenprogramma in Groningen gepresenteerd. 
De minister maakte vandaag tevens de veiligheidsnorm bekend die als uitgangspunt zal dienen bij het versterken van zowel bestaande- als nieuwbouwwoningen. Met deze nieuwe norm worden huizen in Groningen op hetzelfde veiligheidsniveau gebracht als huizen in de rest van Nederland. Dit betekent een aanscherping van de veiligheidsnorm in het aardbevingsgebied bij bestaande woningen zoals die tot nu toe gold. Op basis van een advies hierover van de commissie Meijdam, heeft Minister Kamp aan de NCG gevraagd om te bekijken op welke termijn de huizen op de nieuwe veiligheidsnorm kunnen worden gebracht.
Meer informatie treft u in de Kamerbrief Voortgang bovengrondse maatregelen Groningen en de Kamerbrief Tweede advies van de Commissie Meijdam.


 

Colofon


Afzenders


Ministerie van Economische Zaken (kerndepartement)


Thema's


Economie en ondernemen


 
Wilt u geen persberichten meer ontvangen? Meld u dan nu af
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.


persberichten.rijksoverheid.nl

Categories: New newsletter subcribe Town Information Army | Military Local Government Police County Science News
Age: 14 until 18 year 19 until 30 year 31 until 64 years 65 and older 7 until 13 year

Deel deze nieuwsbrief op

© 2019