Nieuwsbrief Bestuurlijke Aanpak

7 years ago


Text only:

Indien deze email niet goed wordt weergegeven, klik dan hier voor de webversie.

 CCV e-Nieuws | Juli 2011 | Nummer 39      nieuwsCCV lanceert digitaal instrument Bestuurlijke Aanpak Georganiseerde CriminaliteitRaad van State: Maastrichtse coffeeshop onterecht geslotenGeen vergoeding Brabantse coffeeshopsGeen wijzigingen huidige systematiek Opiumwet nodigAmsterdams onderzoek naar coffeeshops337 mensenhandelaren opgepakt in 2010   publicatiesOntwikkelingen van het Nederlands drugsbeleidAan de slag met BIBOBOnderzoek naar drugsoverlast in de gemeente Maastricht agendaAanpak woonoverlast: wat werkt wel en wat niet?     nieuws CCV lanceert digitaal instrument Bestuurlijke Aanpak Georganiseerde Criminaliteit Op de website van het CCV is vandaag het instrument Bestuurlijke Aanpak Georganiseerde Criminaliteit gelanceerd. Dit instrument bevat alle informatie die nodig is om bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit in een gemeente vorm te geven. 
  Alle gemeenten in Nederland hebben te maken met criminele praktijken. Denk aan hennepteelt in woningen, een massageshop als dekmantel voor illegale prostitutie of investeringen in vastgoed om zwart geld wit te wassen.

Het instrument Bestuurlijke Aanpak Georganiseerde Criminaliteit bevat een stappenplan waarmee gemeenten aan de slag kunnen. Daarnaast geeft het instrument een overzicht van de verschijningsvormen en een documentenoverzicht met daarin onder andere praktijkvoorbeelden, onderzoeken en beleidstukken. Ook biedt het instrument informatie over het bestuurlijk instrumentarium dat ingezet kan worden, zoals de Wet BIBOB.

   Raad van State: Maastrichtse coffeeshop onterecht gesloten De burgemeester van Maastricht had coffeeshop Easy Going in september 2006 niet voor de periode van drie maanden mogen sluiten. De burgemeester sloot de coffeeshop in 2006 omdat er, in strijd met de Algemene Plaatselijke Verordening, toeristen waren toegelaten die niet in Nederland wonen (zogenoemde niet-ingezetenen).
  De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelt dat de Maastrichtse regeling in strijd is met de Opiumwet, maar niet in strijd is met het Europese recht en met de Nederlandse Grondwet. In Nederland is de verkoop van softdrugs volgens de Opiumwet verboden. De gemeente mag de verkoop van softdrugs daarom niet, buiten de Opiumwet om, nader reguleren door middel van een verordening.   Geen vergoeding Brabantse coffeeshops Exploitanten van de coffeeshops in Roosendaal en Bergen op Zoom hebben, na de beëindiging van de gedoogde verkoop van softdrugs, geen recht op schadevergoeding.
  De rechtbank van Breda oordeelde dat beëindiging van het gedogen van de verkoop van softdrugs een normaal bedrijfsrisico voor coffeeshops is. De burgemeester heeft rechtmatig besloten de coffeeshops te sluiten en de exploitanten hebben geen onevenredige schade geleden. Deze uitspraak bevestigt de eerdere lijn van de Raad van State, zoals is verwoord in de uitspraak van 20 mei 2009.   Geen wijzigingen huidige systematiek Opiumwet nodig De bestaande systematiek met twee lijsten in de Opiumwet hoeft niet te worden gewijzigd. Dit concludeert de expertcommissie Lijstensystematiek in het rapport ‘Drugs in lijsten’.
  Door gebruik te maken van twee lijsten, is onderscheid mogelijk tussen drugs met een onaanvaardbaar risico (harddrugs) en andere middelen (softdrugs). Wel is, volgens de expertcommissie, een aantal maatregelen nodig om te garanderen dat de systematiek bruikbaar blijft.   Amsterdams onderzoek naar coffeeshops Slechts 30 procent van de coffeeshopbezoekers zal zich registreren bij de invoering van een pasjessysteem voor coffeeshops. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van de gemeente Amsterdam.
  Het onderzoek belicht onder meer de motieven van bezoekers om naar een bepaalde coffeeshop te gaan. Het onderzoek maakt deel uit van de pilot Coffeeshops. Amsterdam wil een nieuw coffeeshopbeleid ontwikkelen, om overlast te verminderen en kleinschaligheid, transparantie en beheersbaarheid van coffeeshops te bevorderen.   337 mensenhandelaren opgepakt in 2010 Vorig jaar heeft de politie 337 mensenhandelaren opgespoord en hierover 207 dossiers aangeleverd bij het Openbaar Ministerie. In 2008 waren dit er nog respectievelijk 239 en 133. Dit blijkt uit de Korpsmonitor 2010 Prostitutie en Mensenhandel.
  Sinds 2002 presenteert de politie iedere twee jaar de resultaten op het terrein van toezicht en opsporing in zowel de legale als illegale prostitutiebranche. Volgens Ruud Bik, portefeuillehouder Mensenhandel en korpschef van het Korps landelijke politiediensten, geeft de monitor aan dat de politie het toezicht beter op orde heeft. “Dat is een belangrijke voorwaarde. Nu moeten we doorpakken om de criminele activiteiten in de niet-locatiegebonden prostitutie te bestrijden." Bik wil dit bereiken met de inzet van multidisciplinaire controle- en opsporingsteams.  publicaties Ontwikkelingen van het Nederlands drugsbeleid In deze brief aan de Tweede Kamer schetst het kabinet de ontwikkelingen van het Nederlandse drugsbeleid. Daarnaast worden in de brief de maatregelen uit het regeerakkoord uiteengezet en is een beschrijving van de ontwikkelingen op het gebied van de volksgezondheid opgenomen.
  

Om overlast en criminaliteit die verband houden met coffeeshops en de handel in verdovende middelen tegen te gaan, wil het kabinet volgens de brief een einde maken aan het huidige 'open-deur-beleid' van coffeeshops.

   Aan de slag met BIBOB Gemeenten wordt voldoende ondersteuning geboden om de Wet BIBOB in te voeren en toe te passen. Zij maken hier echter onvoldoende gebruik van. Dat concludeert de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (OOV) in het onderzoek ‘Aan de slag met BIBOB’.
  De Inspectie OOV heeft onderzoek gedaan naar de knelpunten die gemeenten ervaren bij het toepassen van de Wet BIBOB. Daarbij wilde de Inspectie vaststellen of de wet- en regelgeving voldoende ondersteuning biedt bij de uitvoering en toepassing ervan.   Onderzoek naar drugsoverlast in de gemeente Maastricht Maastricht heeft het advies gekregen alle coffeeshops te sluiten. Dat is de belangrijkste uitkomst van dit onderzoek naar drugsoverlast rondom de veertien coffeeshops in de gemeente.
  Als sluiting niet mogelijk is, dan kan volgens het onderzoek het beste worden overgaan tot de invoering van het ingezetenencriterium voor de coffeeshops (via de wietpas). Van de verplaatsing van een aantal coffeeshops naar de gemeentegrens kan dan worden afgezien. Als sluiting van de coffeeshops, noch de invoering van het ingezetenencriterium (via de wietpas) mogelijk is, dan rest niets anders dan de betrokken coffeeshops wél te verplaatsen."  agenda Aanpak woonoverlast: wat werkt wel en wat niet? Dinsdag 27 september 2011, Utrecht 
  Het CCV verzorgt op dinsdag 27 september een Uitgelicht-bijeenkomst met het thema 'Aanpak woonoverlast: wat werkt wel en wat niet?'

Diverse sprekers vertellen tijdens deze bijeenkomst over hun ervaringen in de aanpak van (extreme) woonoverlast. Uitgebreide aandacht is er voor de (vernieuwde) handreiking 'Aanpak woonoverlast en verloedering' van de VROM-Inspectie.

      Service Stuur nieuwsbrief door Aanmelden Afmelden Reageer     Veiligheid door samenwerken Powered by E-mark  

E-mark.nl

Categories: Media advertising agency Internet Others | Miscellaneous
Age: 31 until 64 years 19 until 30 year

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018