Nieuwsbrief Integraal Veiligheidsbeleid

7 years ago


Text only:

Indien deze email niet goed wordt weergegeven, klik dan hier voor de webversie.

 CCV e-Nieuws | Juni 2011 | Nummer 19      interviewEvenementen in Utrecht nieuwsNetwerkdag Grote Steden in AmsterdamGrote steden lobbyen doorNetwerk regionale samenwerkingNetwerkdag ketenmanagers VeiligheidshuizenNieuwsbrief VeiligheidshuizenUitstel Kamerbehandeling wet op de regierol van gemeenten Website jeugdoverlast Kennemerland   publicatiesHandhavingskrantAlcoholgerelateerde vernielingen Rijnmond agendaVeiligheidscongres over publiek-private samenwerking     interview Evenementen in Utrecht Elke nieuwsbrief Integraal Veiligheidsbeleid bevat een interview met een medewerker van een gemeente of politie. Met hem of haar neemt het CCV een actueel veiligheidsonderwerp of project binnen het integraal veiligheidsbeleid onder de loep.
  In deze nieuwsbrief laat het CCV Inge Burgers (senior adviseur Openbare Orde en Veiligheid) en Saskia Kluitmans (senior mederwerker Evenementenvergunningen) van de gemeente Utrecht aan het woord. Zij werden geïnterviewd over de organisatie van evenementen in de gemeente Utrecht.  nieuws Netwerkdag Grote Steden in Amsterdam De Netwerkdag Grote Steden werd op 27 mei voor het eerst in een G4 stad gehouden: Amsterdam. Deze bijeenkomst, die het CCV in samenwerking met het Amsterdamse Van Traa-team organiseerde, trok vijftig deelnemers.
  

Het Van Traa-team is voortgekomen uit het Wallenproject, dat met het bundelen van bestuurlijke instrumenten de criminalisering van het Wallengebied wil tegengaan. Kees Lacet, hoofd van het Van Traa-team, gaf een inleiding over de complexiteit van de projecten. Verder werden diverse presentaties over de wet BIBOB gegeven. In de middag konden de deelnemers tijdens een wandeltocht door het Wallengebied met eigen ogen zien hoe het gebied in de afgelopen tijd is veranderd.

De deelnemers beoordeelden de Netwerkdag in Amsterdam zeer positief, zo bleek uit een evaluatie. De volgende Netwerkdag wordt, zoals gebruikelijk, in het najaar gehouden en duurt twee dagen. Deze netwerkdagen vinden plaats op donderdag 24 en vrijdag 25 november in Alkmaar.

   Grote steden lobbyen door 2011 is het laatste jaar dat de grote steden veiligheidsmiddelen krijgen in het kader van het Grotestedenbeleid. Door de bezuinigingen van het kabinet vervallen deze rijksmiddelen voor veiligheid. De steden zijn hierover zeer ontstemd, omdat zij veel belangrijke preventieactiviteiten met dit geld bekostigen, zoals Veiligheidshuizen, gemeentelijke toezichthouders en straatcoaches.
  Om te voorkomen dat de positieve trend op het veiligheidsbeleid zich keert, willen de grote steden een blijvende investering in veiligheid van het Rijk. De steden kunnen de rijksmiddelen die wegvallen veelal niet via hun eigen begroting compenseren. Het gevaar bestaat dat steden veiligheidsactiviteiten moeten beëindigen of in mindere mate kunnen uitvoeren. Drie burgemeesters van de G32, Hubert Bruls (Venlo), Ferd Crone (Leeuwarden) en Theo Weterings (Haarlemmermeer) zijn een lobby begonnen om te voorkomen dat alle rijksmiddelen worden wegbezuinigd.   Netwerk regionale samenwerking Coördinatoren van de regionale samenwerkingsverbanden die zich met sociale veiligheid bezighouden, kwamen op 7 juni bij het CCV  bijeen voor de netwerkbijeenkomst Regionale samenwerking. De onderwerpen die tijdens de bijeenkomst centraal stonden, waren de invoering van de nationale politie in relatie tot regionalisering, regionale veiligheidsplannen en de rol van raadsleden op het gebied van integrale veiligheid.
  

Het CCV organiseert deze netwerkbijeenkomsten twee keer per jaar voor de coördinatoren van regionale samenwerkingsverbanden. Het doel van deze bijeenkomsten is om coördinatoren met elkaar in contact te brengen en kennis en informatie over actuele onderwerpen met elkaar uit te wisselen.

Meer informatie over regionale samenwerkingsverbanden is te vinden op: hetccv.nl/regionalesamenwerking

   Netwerkdag ketenmanagers Veiligheidshuizen Op 9 juni vond in Haarlem een netwerkdag voor de ketenmanagers van Veiligheidshuizen plaats. Kennisuitwisseling en het delen van ervaringen staan tijdens deze netwerkdagen centraal. Deze keer draaide het om de toekomst van de Veiligheidshuizen. Het CCV organiseerde de netwerkdag, waar 58 deelnemers op af kwamen, samen met de Noord-Hollandse Veiligheidshuizen.
  Het thema van de netwerkdag was: ‘Je kunt niet zeilen met de wind van gisteren’. De dag werd geopend door burgemeester Weterings van de gemeente Haarlemmermeer en de heer Steenbrink, hoofdofficier arrondissementsparket Alkmaar. Het programma bestond verder uit sessies die ingingen op de verdere ontwikkeling van de Veiligheidshuizen.   Nieuwsbrief Veiligheidshuizen De eerste nieuwsbrief Veiligheidshuizen verschijnt volgende maand. Onderwerpen die in deze nieuwsbrief aan bod komen zijn: dadergerichte aanpak geweldplegers, jeugdcriminaliteit, (huiselijk) geweld, overvalcriminaliteit en de nazorg van ex-gedetineerde burgers.
  De nieuwsbrief geeft éénduidige landelijke informatie en inzichten over de ontwikkelingen en initiatieven van de Veiligheidshuizen. Iedereen die geïnteresseerd is in de genoemde onderwerpen en werkzaam is in een Veiligheidshuis, of te maken heeft met één van de deelthema’s, kan zich voor deze nieuwsbrief aanmelden.   Uitstel Kamerbehandeling wet op de regierol van gemeenten De Kamerbehandeling van de wet op de regierol van gemeenten is opnieuw uitgesteld. De bespreking van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer staat nu gepland voor komend najaar.
  Met het wetsvoorstel wil de rijksoverheid de regierol van de gemeenten op het terrein van lokale veiligheid verstevigen. Zo wordt de gemeenteraad verplicht een integraal veiligheidsplan vast te stellen én komt er een specifieke rol (zorgplicht) voor de burgemeester om zijn natuurlijke gezagspositie te versterken.   Website jeugdoverlast Kennemerland Het praktijkteam jeugdoverlast regio Kennemerland heeft een website gelanceerd. Op de site staan nuttige tools en handreikingen die het praktijkteam heeft ontwikkeld.
  

Het praktijkteam heeft in veertien maanden de problematiek geïnventariseerd, een netwerk opgebouwd, best practices in beeld gebracht en aanbevelingen gedaan voor de aanpak van jeugdoverlast. Er is ook expliciet aandacht besteed aan gezondheidsaspecten.

Kijk voor meer informatie op de site jeugdenoverlast.nl.

  publicaties Handhavingskrant Jongeren en alcohol vormen de rode draad in het juni-nummer van de Handhavingskrant. Kinderarts Nico van der Lely geeft in de krant zijn mening over dit thema. Verder is er aandacht voor de ervaringen van gemeenten met het toezicht op de Drank- en Horecawet.
  De Handhavingskrant van het CCV is voor iedereen met professionele belangstelling voor handhavingsvraagstukken. De krant bevat bijdragen over onder meer effectieve interventies, actuele ontwikkelingen en best practices. De Handhavingskrant komt vier maal per jaar uit.   Alcoholgerelateerde vernielingen Rijnmond Het aantal alcoholgerelateerde vernielingen in de regio Rijnmond is sinds 2008 gedaald. Dit blijkt uit dit onderzoek onder achttien Rijnmondgemeenten, dat is uitgevoerd in opdracht van de begeleidingscommissie Integraal Veiligheidsbeleid van de regio.
  Het gunstige resultaat kan volgens het onderzoek niet worden toegeschreven aan één specifieke maatregel. Doorslaggevend is de wijze waarop gemeenten hun brede aanpak van zowel het alcoholgebruik door jongeren als de preventie en repressie van vernielingen hebben ingericht. Succesfactoren zijn onder meer de integraliteit van de aanpak, bestuurlijke betrokkenheid en alertheid en de samenwerking met lokale partners.  agenda Veiligheidscongres over publiek-private samenwerking Woensdag 12 oktober 2011, Amersfoort 
  

Het CCV en de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie (SMVP) houden op woensdag 12 oktober 2011 een veiligheidscongres over publiek-private samenwerking (PPS): Wie maakt Nederland Veiliger?

Dit congres is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met (integraal) veiligheidsbeleid en PPS in het bijzonder. Het korte plenaire programma bevat een aantal inhoudelijke bijdragen vanuit de wetenschap en de praktijk. Daarna krijgt u de kans om tijdens drie workshoprondes uw praktijkervaring te toetsen en te leren hoe u PPS in de praktijk kunt brengen.

      Service Stuur nieuwsbrief door Aanmelden Afmelden Reageer     Veiligheid door samenwerken Powered by E-mark  

E-mark.nl

Categories: Media advertising agency Internet Others | Miscellaneous
Age: 31 until 64 years 19 until 30 year

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018