Nieuwsbrief keteninformatisering vreemdelingenketen - december 2015

2 years ago


Text only:

Bekijk de online versie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Keteninformatisering Vreemdelingenketen21 december 2015Het nieuwe jaar staat voor de deur, tijd om terug te blikken op de highlights van het afgelopen jaar. En ook een poging te doen vooruit te kijken naar wat gaat komen in het laatste jaar van het programma Keteninformatisering. In dit jaar gaan we, samen met velen van u, werken aan de doorontwikkeling van de centrale voorzieningen om te zorgen dat de infrastructuur gereed is voor de realisatie van een gedeeld vreemdelingenbeeld. 
Veel leesplezier en mede namens mijn team wens ik u alvast een goed uiteinde en een voorspoedig 2016!
Kees Keuzenkamp
Programmamanager Programma Keteninformatisering


 

Inhoud


Sigma maakt gedeeld vreemdelingenbeeld mogelijkSteeds meer informatiestromen papierloosKoninklijke Marechaussee zet in op optimale uitwisselingDatakwaliteit als speerpunt: terugmelden helpt!Highlights 2015 

Sigma maakt gedeeld vreemdelingenbeeld mogelijk
Het Tijdelijke Informatiesysteem Overdracht Vreemdelingen (TISOV) heeft inzichtelijk gemaakt welke mogelijkheden er zijn voor het uitwisselen van gestructureerde gegevens, naast de Basisvoorziening Vreemdelingen (BVV). De gebruikerservaringen met TISOV zijn positief. Mede om die reden heeft het Topberaad op 2 december ingestemd met de evolutie van TISOV richting een structurele oplossing.
De weg naar deze structurele oplossing wordt gefaseerd opgepakt onder de naam Sigma (Σ). In eerste instantie wordt de huidige functionaliteit in lijn gebracht met de doelarchitectuur en wordt toegewerkt naar integratie in de primaire processystemen van de ketenpartners. Daarnaast wordt gewerkt aan de loketvoorziening die ervoor moet gaan zorgen dat op het moment dat een ketenpartner één vraag heeft, hij of zij één antwoord terugkrijgt. De sigma activiteiten maken het pallet aan digitaliseringsmogelijkheden groter. Per ketentransactie wordt de komende tijd bekeken welke oplossing het beste voor de keten is. In de loop van 2016 berichten wij hier meer over.


 


Steeds meer informatiestromen papierloos
De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de analyse van de transacties die tussen twee of meer ketenpartners plaatsvinden (zie: afbeelding (groot)). Deze analyse gebeurt per transactie om de andere denk- en werkwijze voor digitaal werken in kleine, behapbare stappen uit te kunnen voeren. De analyses vorderen gestaag en een aantal hiervan is ook voorzien van een digitaliseringsvoorstel. In zo’n voorstel wordt beschreven wat de transactie inhoudt en hoe deze gedigitaliseerd kan worden. Hiervoor bestaat een aantal oplossingsrichtingen zoals digitaliseren met behulp van de Basisvoorziening Vreemdelingen (BVV), door plaatsing in het centraal digitaal depot (CDD), via de infrastructuur die onder Sigma wordt ontwikkeld of alle mogelijke combinaties.


Lees meer
 


Koninklijke Marechaussee (KMar) zet in op optimale uitwisseling
Om een beeld van de vreemdeling op te kunnen roepen met alleen voor die specifieke medewerker relevante gegevens, is onder andere een aantal activiteiten nodig dat onder Sigma plaatsvindt het komende jaar (zie artikel: Sigma maakt gedeeld vreemdelingenbeeld mogelijk). Hierdoor ontvangt een KMar medewerker op Schiphol uiteindelijk alleen de informatie waardoor hij weet of hij degene die voor hem staat toelaat of niet, terwijl een beslismedewerker bij de IND uitgebreide (achtergrond) informatie nodig heeft om tot een goede en weloverwogen beslissing te kunnen komen. De Koninklijke Marechaussee vertelt over hun plannen in het kader van gegevensuitwisseling.


Lees meer
 


Datakwaliteit als speerpunt: terugmelden helpt!
Het borgen van afspraken en het verbeteren van datakwaliteit is een van de speerpunten van de afdeling Ketenvoorzieningen. Onderdeel daarvan is ook het maken van afspraken over het herstellen van gemaakte fouten. Indien er gerede twijfel is over de juistheid van informatie, dan moet de verantwoordelijke voor de waarde van deze gegevens hiervan op de hoogte gebracht worden zodat de foutieve registratie na eigen onderzoek indien nodig gecorrigeerd kan worden. Ten behoeve hiervan wordt door het programma Keteninformatisering een Terugmeldfunctie ontwikkeld.


Lees meer
 

Highlights 2015De mogelijkheid van registratie via de BVID zuilen die voor de vreemdelingenketen nu op zo’n 100 plekken (Politie en KMar) operationeel zijn, de succesvolle implementatie van Eurodac en de wereldwijde uitrol van het visumsysteem, zorgen ervoor dat we de vreemdelingen die ons land binnenkomen, goed in beeld hebben. Doordat het Ketenmanagement systeem (KMI+) operationeel is krijgen we ook steeds beter zicht op de bewegingen van de vreemdelingen door de keten en handelt de keten op basis van preciezere prognoses.
 
Om informatie sneller en beter binnen de keten te wisselen zijn dit jaar flinke stappen gezet. Een groot deel van de transacties die tussen ketenpartners plaatsvinden is door het project Digitaal Werken geanalyseerd. Een deel daarvan is voorzien van een digitaliseringsvoorstel. Daarnaast werken IND, DT&V en COA vanaf het einde van dit jaar papierloos samen.
Ketenpartners weten elkaar steeds beter te vinden en zoeken het contact met andere ketenpartners ook informeel op. De goede opkomst bij de keteninspiratiebijeenkomsten en de Dag van de Keteninformatisering bevestigen dit beeld. Dergelijke bijeenkomsten gaan we ook in 2016 organiseren.


 

Colofon


Vragen of opmerkingen?

Heeft u vragen over keteninformatisering in de vreemdelingenketen? Neem dan contact met ons op!


Contact

Evelien Kingma
(Implementatiecoördinator)
Karianne van der Weijden
(Communicatieadviseur)


Meer informatie

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u werkzaam bent in de vreemdelingenketen of omdat u zich voor deze nieuwsbrief heeft aangemeld. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: www.zichtopdevreemdelingenketen.nl


 
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Meld u dan nu af
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Rijksoverheid.nl

Categories: Government
Age: 65 and older 31 until 64 years 19 until 30 year 14 until 18 year 7 until 13 year

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018