Nieuwsbrief meisjesbesnijdenis

7 months ago


Text only:

September 2018
September 2018
Nog geen abonnee? Meld je hier aan
Deze nieuwsbrief in webbrowser openen

Scholing aandachtsfunctionarissen vrouwelijke genitale verminking (vgv) JGZ, Veilig Thuis en verloskundigen: vrijdag 23 november 2018


JGZ, Veilig Thuis en verloskundigen werken samen aan de preventie van vgv in Nederland. Samenwerken gaat goed wanneer je elkaars werkwijzen kent, goed op de hoogte bent van elkaars expertise, samen kennis opdoet en wederzijdse verwachtingen kan delen en bijstellen. Vandaar dat aandachtsfunctionarissen vgv van de JGZ, Veilig Thuis en verloskundigen tegenwoordig samen worden uitgenodigd voor de jaarlijkse bijeenkomst voor aandachtsfunctionarissen, vrijdag 23 november, bij Pharos in Utrecht.
De nadruk deze bijeenkomst ligt op de rol van aandachtsfunctionaris vgv. In een workshop begeleid door een aandachtfunctionaris van de eigen beroepsgroep kun je ervaringen uitwisselen met collega’s en ontvang je praktische tips. Daarnaast zal er een workshop zijn gericht op casuïstiekbespreking met hierin aandacht voor regionale ketensamenwerking. Naast deze workshops brengen we je op de hoogte van actuele ontwikkelingen en onderzoeken.
Meer informatie en aanmelden

Masterclass ‘De rol van gemeenten in de aanpak van Vrouwelijke Genitale Verminking: vooraankondiging 19 november 2018


 
Op maandag 19 november a.s. organiseert Pharos speciaal voor gemeenten een masterclass over hun rol in de aanpak van vgv. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld en daarmee is de preventie van vgv ook een taak van gemeenten is.  Om meisjes te beschermen tegen deze specifieke vorm van kindermishandeling en goede zorg te faciliteren is het van belang dat gemeenten hun rol in de vgv ketenaanpak actief vormgeven.
In deze masterclass wordt o.a aandacht besteed aan wat vgv is, de Nederlandse ketenaanpak vgv, de rol van gemeenten in deze ketenaanpak en jouw rol als beleidsambtenaar hierin. Je gaat naar huis met concrete handvatten om invulling te geven aan uw gemeentelijke/regionale aanpak op vgv. Deelname is kosteloos. 
Meer informatie en aanmelden

Nederlandse uitvoering Verdrag van Istanbul geëvalueerd


 
Minister De Jonge (VWS) heeft de Tweede Kamer de rapportage van de Nederlandse overheid over de uitvoering van het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Verdrag van Istanbul) gestuurd. 
Het Verdrag van Istanbul werd in Nederland op 1 maart 2016 van kracht. In februari van dit jaar kwam het verzoek om een rapportage in te dienen over de uitvoering ervan. Het gaat daarbij specifiek over de periode 2016 –2017. Maar waar relevant en nodig wordt teruggegrepen op voorgaande jaren of wordt vooruit verwezen naar 2018 en verder. In de rapportage wordt ook verwezen naar het Nederlandse beleid op vrouwelijke genitale verminking. Binnenkort verschijnt de schaduwrapportage van NGO’s.
Lees verder

Mogelijk eerste rechtszaak in Somalië tegen meisjesbesnijdenis


 
Afgelopen zomer overleed een meisje in Somalië aan de gevolgen van de besnijdenis door een traditionele besnijdster, wat aanleiding gaf tot strafrechtelijk onderzoek.
In Somalië is meisjesbesnijdenis verboden maar heeft tot op heden niet geleid tot een rechtszaak in het land. De bereidheid tot aangifte is heel laag of blijft uit. Aan de basis van deze strafbare handelingen staan altijd ouders of familieleden van wie deze jonge meisjes afhankelijk zijn.  
Lees verder

Nieuws van FSAN: Voorlichtingsbijeenkomsten vgv met zelforganisaties


 
In de afgelopen maanden heeft FSAN 12 voorlichtingsbijeenkomsten over vgv georganiseerd in samenwerking met verschillende zelforganisaties uit aantal steden. Iedere organisatie vertegenwoordigt een risicoland. Door de jaren heen heeft FSAN kunnen ervaren hoe mensen zich meer open durven op te stellen wanneer ze allemaal bij elkaar komen en dezelfde taal en cultuur delen. Daarom zet FSAN zelforganisaties altijd in. Togo, Somalië, Sierra Leone, Sudan, Eritrea en Egypte zijn maar enkele voorbeelden van gemeenschappen waar FSAN voorlichtingsbijeenkomsten heeft georganiseerd dit jaar.
 
Gastsprekers hebben voorlichting gegeven aan hun landgenoten over de gezondheidsrisico’s van vgv, de wetgeving in Nederland en de nazorg. Samen zijn ze in dialoog gegaan over de mogelijkheden aan verandering. Religie blijft een groot knelpunt omdat men denkt dat vgv onder religie valt. Vgv heeft niks met religie te maken: er moet een verandering komen in de opvoeding en in de mentaliteit.
 
De voorlichtingsbijeenkomsten leverden goede resultaten op. Het hielp om vgv bespreekbaar te maken en de mentaliteit te veranderen. Wij hopen veel meer van deze voorlichtingsbijeenkomsten te gaan organiseren het komende jaar. Samen met de zelforganisaties kunnen we een groot publiek bereiken en op deze manier blijven werken aan het uitbannen van deze schadelijke praktijk.

Nieuws van GGD GHOR Nederland: Verklaring meisjesbesnijdenis wordt geactualiseerd


 
Het Ministerie van VWS heeft samen met het Ministerie van Veiligheid en Justitie in 2011 het document ‘Verklaring tegen meisjesbesnijdenis’ ontwikkeld. Deze verklaring is bestemd voor ouders afkomstig uit risicolanden vgv die van plan zijn om met hun dochter(s) op vakantie te gaan naar hun land van herkomst. Professionals van o.a. de JGZ en sleutelpersonen vgv kunnen deze verklaring meegeven aan ouders, zodat zij op vakantie in het buitenland hun familieleden kunnen informeren over de consequenties en strafbaarheid van meisjesbesnijdenis. O.a. omdat op het document de namen en handtekeningen van bewindspersonen vermeld staan, is de Verklaring momenteel opnieuw aan actualisering toe. Deze zal de komende maanden vanuit GGD GHOR Nederland plaatsvinden in het kader van haar landelijke project vgv, zodat de bijgestelde versie van de Verklaring begin 2019 beschikbaar komt.
De huidige versie van de Verklaring is in 7 talen te downloaden via de website van Pharos. Gedrukte exemplaren zijn (behalve de Tigrinya versie, die helaas niet meer beschikbaar is) nog in voorraad bij verzendhuis L.O.F., te bestellen via de mail: info@loflogistiek.nl

Modelprotocol medische zorg voor vrouwen en meisjes met vgv


 
Het Modelprotocol medische zorg voor vrouwen en meisjes met vrouwelijke genitale verminking (vgv) wordt momenteel door de NVOG en betrokken beroepsorganisaties uitgewerkt tot een leidraad. De leidraad is afgelopen zomer van commentaar voorzien door de deelnemende beroepsverenigingen, FSAN en Pharos. Naar verwachting zal de leidraad eind dit jaar beschikbaar zijn. Zodra de leidraad beschikbaar is, zal die o.a. op de Pharos website gepubliceerd worden.

Rapport: Verkenning Eritrese vrouwen in de geboortezorg


 
Pharos voerde een verkennend onderzoek uit onder een aantal Eritrese vrouwen en mannen en professionals in geboortezorgketen naar aanleiding van signalen over seksueel geweld, seksueel misbruik, beperkt anticonceptie gebruik en hoge incidentie van abortussen, vrouwelijke genitale verminking (vgv) en onvoldoende gebruik van de geboortezorg. Het onderzoek richtte zich op de periode van zwangerschap, geboorte en periode net na de bevalling. Hierin werd gevraagd naar ondersteuningsbehoeften, zorg en hulpverlening, kennis van vgv, de rol van de vader, de mate waarin factoren als laag opleidingsniveau, taalbarrières, culturele opvatting over anticonceptiegebruik, sociaal netwerk die een rol spelen bij ongeplande zwangerschappen
Problemen rond de geboorte kunnen nadelige gevolgen hebben voor het kind op latere leeftijd. Hoewel zwangere vluchtelingen extra aandacht nodig hebben van de geboortezorg, maken zij juist minder gebruik van de voorzieningen. Het is daarom van grote waarde om deze vrouwen goed in beeld te hebben en tijdig in de zorg te krijgen. Echter blijkt dat zorgverleners de begeleiding van en ondersteuning aan zwangere Eritrese vrouwen als ‘zwaar’ ervaren. Eritrese vrouwen op hun beurt hebben een groot wantrouwen jegens zorgprofessionals en melden zich te laat bij de geboortezorg. 
Lees het rapport

Artikel: Seksueel en psychisch welbevinden na vrouwelijke genitale verminking


Een narratieve systematische review
Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (2018;162:D2196) publiceerde recent een artikel van onderzoekers verbonden aan het OLVG. De onderzoekers analyseerden 14 studies naar de gevolgen van vrouwelijke genitale verminking (vgv) op seksueel en psychisch welbevinden. Ondanks sterke verschillen in kwaliteit en methodologie van deze studies, wijzen ze bijna allemaal in dezelfde richting: vgv heeft niet alleen lichamelijke gevolgen, maar ook negatieve gevolgen voor zowel psychisch welbevinden als seksueel functioneren. Vrouwen met vgv rapporteerden meer posttraumatische stressklachten, angst en depressie. Vgv heeft negatieve effecten op het zelfvertrouwen, de kwaliteit van leven en tevredenheid in het huwelijk. Vrouwen met vgv waren minder tevreden over hun seksuele leven. Ze rapporteerden minder seksueel verlangen, minder opwinding, minder orgasmes en vaker dyspareunie (pijn bij het vrijen). 
Copyright © 2018 Meisjesbesnijdenis
Je ontvangt deze nieuwbrief omdat je als abonnee bij Pharos geregistreerd staat
Adresgegevens:
Meisjesbesnijdenis
Arthur van Schendelstraat 600 tweede etage
Utrecht, Ut 3511 MJ
NetherlandsVoeg ons toe aan je contactpersonen 
Uw gegevens inzien en bijwerken of uitschrijven voor deze nieuwsbrief.
 
This email was sent to newsletter@newslettercollector.com
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Meisjesbesnijdenis · Arthur van Schendelstraat 600 tweede etage · Utrecht, Ut 3511 MJ · Netherlands

Pharos.nl

Categories: Health | Welfare
Age: 65 and older 31 until 64 years 19 until 30 year 14 until 18 year 7 until 13 year

Deel deze nieuwsbrief op

© 2019