Nieuwsbrief Middelbaar beroepsonderwijs

2 years ago


Text only:

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Bekijk de online versie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Middelbaar beroepsonderwijsJaargang 2015, 16 december 2015Deze nieuwsbrief informeert u maandelijks over de voortgang en ontwikkeling van beleid voor het middelbaar beroepsonderwijs. Kent u anderen die hier ook interesse in zouden hebben? Inschrijven voor een abonnement kan via de website van Rijksoverheid.nl. 


 

Inhoud


Terugblik landelijke werkdag Zorgpact en Commissie Innovatieve Zorgberoepen & OpleidingenGecombineerde leerwegen bol-bbl: “de toekomst voor het mbo”Themabijeenkomst 'Rond de Urennorm' Vervolgaanpak jeugdwerkloosheid van start Professionele standaard voor lerarenBrieven aan de Tweede Kamer  


Terugblik landelijke werkdag Zorgpact en Commissie Innovatieve Zorgberoepen & Opleidingen
Op 2 december 2015 vond in Utrecht de landelijke werkdag Zorgpact en Commissie Innovatieve Zorgberoepen & Opleidingen plaats. Meer dan 500 mensen uit de zorgsector, het onderwijs en de lokale overheid kwamen bij elkaar om te leren van goede voorbeelden uit het Zorgpact en te horen over het aankomende advies van de Commissie Innovatieve Zorgberoepen.


Lees meer
 


Gecombineerde leerwegen bol-bbl: “de toekomst voor het mbo”
Nog een kleine maand voordat de tweede aanvraagperiode voor het experiment gecombineerde leerwegen bol-bbl sluit. Tot en met 15 januari 2016 is het nog mogelijk voor mbo-instellingen om een aanvraag in te dienen. Ondertussen zijn de toegekende experimenten van de eerste aanvraagronde gestart met onderwijs volgens de nieuwe leerroute. We nemen een kijkje achter de schermen bij deze pioniers.


Lees meer
 

Themabijeenkomst 'Rond de Urennorm'Op 11 november organiseerde Het Innovatiehuis van het Consortium voor Innovatie in 's-Hertogenbosch een themabijeenkomst rond de Urennorm, Bekijk het verslag en de presentaties van o.a. CINOP, de Inspectie van het Onderwijs en ROC Leeuwenborgh.


 


Vervolgaanpak jeugdwerkloosheid van start
Op 30 november is de vervolgaanpak jeugdwerkloosheid naar de Tweede Kamer gestuurd. Eén van de maatregelen uit de brief is het versterken van het loopbaanleren. OCW en SZW slaan ook de handen ineen voor jongeren waarvoor onderwijs (tijdelijk) geen optie is en die beter op hun plek zijn op de werkvloer.


Lees meer
 


Professionele standaard voor leraren
De Onderwijscoöperatie nodigt leraren uit input te leveren voor een nieuw te ontwikkelen 'professionele standaard voor leraren'. In een standaard staat genoemd wat de (minimum)-eisen zijn die leraren aan elkaar stellen. Dit is aanvullend op wat staat beschreven in de herijkte bekwaamheidseisen.


Lees meer
 

Brieven aan de Tweede Kamer- Examenagenda mbo 2015-2020 en startrapportage kwaliteit in het mbo (26 november 2015)
- Aanpak jeugdwerkloosheid (30 november 2015)
- Rol van het onderwijs actieprogramma Tel mee met Taal (8 december 2015)
- Beleidsreactie commissie onderzoek huisvesting ROC Leiden (1 december 2015)
- ROC Leiden (7 december 2015)


 

Colofon


Deze nieuwsbrief wordt gepubliceerd door de directie Middelbaar beroepsonderwijs van het ministerie van OCW

 
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Meld u dan nu af
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Rijksoverheid.nl

Categories: Government
Age: 65 and older 31 until 64 years 19 until 30 year 14 until 18 year 7 until 13 year

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018