Nieuwsbrief Veilig Samenleven

7 years ago


Text only:

Indien deze email niet goed wordt weergegeven, klik dan hier voor de webversie.

 CCV e-Nieuws | Juni 2011 | Nummer 34      nieuwsEerste tien organisaties buurtbemiddeling erkendAllemaal opvoedersInnovatieve projecten van start om Nederland veiliger te makenUpdate database wijkinterventiesSubsidie voor sportprojectenOnveiligheidsgevoel niet altijd gevolg van daadwerkelijke onveiligheidVeiliger Wijk Teams voor leefbaarheid en veiligheid in TielLeefbaarheid en veiligheid in Groningen sterk verbeterdWebsite jeugdoverlast Kennemerland   PUBLICATIESHandhavingskrantWonen, wijken en interventiesJeugdcriminaliteit in de periode 1996-2010 AGENDAAanpak woonoverlast: wat werkt wel en wat niet?Veiligheidscongres over publiek-private samenwerking     nieuws Eerste tien organisaties buurtbemiddeling erkend Buurtbemiddeling Amersfoort, Amsterdam, Baarn, Betuwe en Bommelerwaard, De Bilt, Lingewaard en Overbetuwe, Nijkerk, Oude IJsselstreek, Rotterdam Centrum en Soest, hebben als eerste de kwaliteitstoets van het CCV doorstaan.
  Zij voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen voor projecten Buurtbemiddeling en werken aantoonbaar volgens de aanpak die is vastgelegd in het handboek Buurtbemiddeling. Binnenkort ontvangen zij hun certificaat. Met deze vermelding op zak kunnen coördinatoren Buurtbemiddeling aan opdrachtgevers, veiligheidspartners, burgers en andere belanghebbenden laten zien dat zij kwaliteit leveren.   Allemaal opvoeders De Universiteit van Utrecht en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) hebben samen het project Allemaal Opvoeders opgestart. Het project verkent hoe jeugd, ouders, buurtbewoners, vrijwilligers en andere betrokkenen rondom een gezin meer voor elkaar kunnen betekenen.
  Omdat een goede zorgstructuur rond gezinnen bijdraagt aan veiligheid in de buurt, werkt het CCV-programma Veilig Samenleven tot eind 2011 mee aan het project door pilotgemeenten te ondersteunen met advies. Meer informatie over dit project is te vinden op de website van het NJi.   Innovatieve projecten van start om Nederland veiliger te maken Deze zomer gaan 29 innovatieprojecten van start die Nederland weerbaarder moeten maken tegen criminaliteit, rampen en terrorisme. De projecten krijgen financiële ondersteuning vanuit de regeling Innovatie Maatschappelijke Veiligheid.
  

Doel van de regeling Innovatie voor Maatschappelijke Veiligheid (IMV) is om nieuwe diensten of producten te ontwikkelen waarmee de ambulancesector, de brandweer, de politie of andere veiligheidsorganisaties de maatschappelijke veiligheid kunnen waarborgen.

   Update database wijkinterventies Het CCV-programma Veilig Samenleven actualiseert momenteel de database Wijkinterventies. Komend najaar zijn de aanpakken in de database weer up-to-date en voorzien van een beschouwing van professionals. Ook wordt de database verrijkt met nieuwe aanpakken.
  Buurtvaders, straatcoaches en stadsmariniers... In totaal staan er zo’n 70 succesvolle wijkinterventies in de database van het CCV. Via een handig zoekmenu, komt de bezoeker met een paar muiskliks direct uit bij de interventies die voor hem relevant en interessant zijn.   Subsidie voor sportprojecten Vanaf 2012 is het voor bepaalde sportprojecten in de buurt mogelijk om een subsidie aan te vragen bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In de aanloop naar dit project ‘Sport en bewegen in de buurt’, verstrekt het ministerie in 2011 al subsidies.
  Het gaat hierbij om subsidie voor projecten van private partijen en voor projecten van sportbonden die bij de NOC*NSF zijn aangesloten.Private partijen kunnen een subsidie-aanvraag doen via het Beleidskader Sport en Bewegen in de Buurt 2011: Private interventies.Sportbonden die bij de NOC*NSF zijn aangesloten doen dit via het Beleidskader Sport en Bewegen in de Buurt 2011: Uitrol interventies.   Onveiligheidsgevoel niet altijd gevolg van daadwerkelijke onveiligheid Onveiligheidsgevoelens van burgers zijn lang niet altijd terug te voeren op de daadwerkelijke overlast en onveiligheid in een gemeente. Dat blijkt uit een onderzoek dat het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) heeft gepubliceerd op de website waarstaatjegemeente.nl.
  

Het onderzoek toont aan dat dergelijke verschillen tussen gemeenten voor een belangrijk deel te verklaren zijn uit specifieke gemeentelijke kenmerken. Met name de bevolkingssamenstelling, de sociaal-economische positie van de inwoners, de fysieke omgeving en de omvang en centrumfunctie van een gemeente blijken van invloed op de overlast en onveiligheid.

   Veiliger Wijk Teams voor leefbaarheid en veiligheid in Tiel Iedereen wil een veilige en leefbare woonomgeving, maar wat als er problemen ontstaan? Om daar goed op te kunnen reageren, introduceert de gemeente Tiel in vijf wijken de ‘Veiliger Wijk Teams’ (VWT).
  Deze teams, met de wijkagent als spil, werken samen met andere partijen permanent aan het handhaven en verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid. Het idee van de Veiliger Wijk Teams is afkomstig uit Londen, waar deze methode erg succesvol is.   Leefbaarheid en veiligheid in Groningen sterk verbeterd Groningers tonen zich tevreden over de omgeving en zien aanzienlijke verbeteringen op het gebied van veiligheid. Zo worden er minder delicten gepleegd en is het gevoel van onveiligheid sterk afgenomen.
  Dit blijkt uit de Enquête leefbaarheid & veiligheid, die in 2010 onder 6442 inwoners van de stad Groningen werd afgenomen. Wat betreft de leefbaarheid neemt de tevredenheid over een 'schone en hele' omgeving door de jaren toe. Er worden minder vernielingen waargenomen. De beoordeling van de sociale leefomgeving, de speelvoorzieningen en het winkelbestand scoort gelijk met de meting in 2008.   Website jeugdoverlast Kennemerland Het praktijkteam jeugdoverlast regio Kennemerland heeft een website gelanceerd. Op de site staan een aantal nuttige tools en handreikingen die het praktijkteam heeft ontwikkeld.
  Het praktijkteam heeft in veertien maanden de problematiek geïnventariseerd, een netwerk opgebouwd, best practices in beeld gebracht en aanbevelingen gedaan voor de aanpak van jeugdoverlast. Er is ook expliciet aandacht besteed aan gezondheidsaspecten. Het praktijkteam heeft een aantal nuttige tools en handreikingen ontwikkeld die ook op de website staan.  PUBLICATIES Handhavingskrant Jongeren en alcohol vormen de rode draad in het juni-nummer van de Handhavingskrant. Kinderarts Nico van der Lely geeft in de krant zijn mening over dit thema. Verder is er aandacht voor de ervaringen van gemeenten met het toezicht op de Drank- en Horecawet.  
  De Handhavingskrant is een uitgave van het CCV. De krant is bedoeld voor iedereen met professionele belangstelling voor handhavingsvraagstukken. De krant bevat bijdragen over onder meer effectieve interventies, actuele ontwikkelingen en best practices. De Handhavingskrant komt vier maal per jaar uit.   Wonen, wijken en interventies De situatie in probleemwijken is tussen 1998 en 2008 nauwelijks verbeterd. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau in een onderzoek naar de ontwikkelingen in stadswijken, waaronder de 40 aandachtswijken.
  Tegen de verwachting in, lijken de aanwezigheid van sport- en speelvelden en meer groen in de wijken de leefbaarheid en veiligheid volgens het onderzoek nauwelijks te verbeteren. Mogelijk komt dit dat deze veldjes (nieuwe) gebruikers aantrekken die voor overlast zorgen en de veiligheidsbeleving negatief beïnvloeden.   Jeugdcriminaliteit in de periode 1996-2010 Na een jarenlange stijging daalt het aantal daders van delinquent gedrag onder de minderjarigen (12- tot en met 17-jarigen). Dit blijkt uit onderzoek dat het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft uitgevoerd.
  Niet alleen het aantal aangehouden verdachten van een misdrijf en strafrechtelijke daders van misdrijven is gedaald. Ook het aantal jongeren dat zegt zich in het afgelopen jaar schuldig te hebben gemaakt aan een delict is in 2010 lager dan voorgaande jaren. Verder is ook onder jongvolwassenen (18 tot en met 24 jaar) het aandeel aangehouden verdachten en daders tegen wie een rechtszaak is afgedaan na een jarenlange stijging voor het eerst afgenomen  AGENDA Aanpak woonoverlast: wat werkt wel en wat niet? Dinsdag 27 september 2011, Utrecht 
  Het CCV verzorgt op donderdag 23 juni een Uitgelicht-bijeenkomst met het thema 'Aanpak woonoverlast: wat werkt wel en wat niet?'

Diverse sprekers vertellen tijdens deze bijeenkomst over hun ervaringen in de aanpak van (extreme) woonoverlast. Uitgebreide aandacht is er voor de (vernieuwde) handreiking 'Aanpak woonoverlast en verloedering' van de VROM-Inspectie.

   Veiligheidscongres over publiek-private samenwerking Woensdag 12 oktober 2011, Amersfoort 
  

Het CCV en de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie (SMVP) houden op woensdag 12 oktober 2011 een veiligheidscongres over publiek-private samenwerking (PPS): Wie maakt Nederland Veiliger?

Dit congres is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met (integraal) veiligheidsbeleid en PPS in het bijzonder. Het korte plenaire programma bevat een aantal inhoudelijke bijdragen vanuit de wetenschap en de praktijk. Daarna krijgt u de kans om tijdens drie workshoprondes uw praktijkervaring te toetsen en te leren hoe u PPS in de praktijk kunt brengen.

   CCV op Twitter Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid is ook actief op Twitter.
  Kijk voor meer informatie op de Twitter-pagina van het CCV.      Service Stuur nieuwsbrief door Aanmelden Afmelden Reageer     Veiligheid door samenwerken Powered by E-mark  

E-mark.nl

Categories: Media advertising agency Internet Others | Miscellaneous
Age: 31 until 64 years 19 until 30 year

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018