Nieuwsbrief voortgezet onderwijs

2 years ago


Text only:

Bekijk de online versie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Voortgezet Onderwijs15 december 2015


 

Inhoud


 Examens en examenprogramma'sChinees nu officieel examenvakAfspraken over correctie centrale examens  LeerlingendalingMeer ruimte voor samenwerking bij krimpBrochure leerlingendaling BekostigingBekostiging van onderwijs aan nieuwkomers Leraren(beleid)Tegemoetkoming leraren tekortvakkenWerving Eerst de Klas en Onderwijstraineeship van start Professionele standaard voor leraren Vmbo/mboRuim 100 aanvragen voor experimenten vakmanschaproute en beroepsroute 

Examens en examenprogramma's


 


Chinees nu officieel examenvak
Het is nu officieel mogelijk om vanaf klas 4 vwo de eindexamenvakken Chinese taal en cultuur en Chinese taal en cultuur (elementair) aan te bieden. Daartoe is het Inrichtingsbesluit WVO gewijzigd. Deze wijziging is met terugwerkende kracht in werking getreden per 1 augustus 2015.


Lees meer
 


Afspraken over correctie centrale examens
Staatssecretaris Dekker van OCW heeft begin december met de AOb, CNV onderwijs, de VO-Raad en de FVoV een verklaring ondertekend voor een volledige uitvoering van de correctie in 2016. De gezamenlijke verklaring was een voorwaarde voor de staatssecretaris om het besluit tot omdraaiing van de eerste en tweede correctie met een jaar uit te stellen.
 


Lees meer
 

Leerlingendaling


 


Meer ruimte voor samenwerking bij krimp
De helft van de opleidingsduur van een leerling in het vo mag worden uitbesteed aan andere scholen. Hierdoor is het beter mogelijk om de gevolgen van demografische krimp het hoofd te bieden. De ministerraad heeft onlangs ingestemd met een voorstel hiertoe van staatssecretaris Dekker.
 


Lees meer
 

Brochure leerlingendaling
Het aantal leerlingen in Nederland daalt, daarom kiezen veel scholen ervoor samen te werken met andere scholen in de regio. De handreiking “Samen sterker bij leerlingendaling” kan u daarbij helpen.  


 

Bekostiging


 


Bekostiging van onderwijs aan nieuwkomers
Onlangs heeft staatssecretaris Dekker een brief aan de Tweede Kamer gestuurd, waarin wordt toegelicht hoe scholen worden bekostigd die een instroom van nieuwkomers ervaren na de teldatum van 1 oktober 2015.
De eerste peildatum van deze maatwerkbekostiging is 1 januari 2016, het is van belang dat de leerlingen die na 1 oktober 2015 zijn ingestroomd wel op 1 januari 2016 op uw school zijn ingeschreven.


Lees meer
 

Leraren(beleid)


 


Tegemoetkoming leraren tekortvakken
Studenten die in februari 2016 starten met een één- of tweejarige master aan een universitaire lerarenopleiding in een tekortvak, kunnen t/m 28 februari 2016 een tegemoetkoming aanvragen in de studiekosten. Het ministerie van OCW wil daarmee academici stimuleren om een lerarenopleiding te gaan volgen, en er zo voor zorgen dat er meer eerstegraads leraren komen voor de tekortvakken.


Lees meer
 


Werving Eerst de Klas en Onderwijstraineeship van start
Bent u op zoek naar getalenteerde docenten die vernieuwing in uw school brengen? Wees er dan op tijd bij! Op dit moment worden talentvolle academici geworven voor Eerst de Klas en het Onderwijstraineeship.


Lees meer
 

Professionele standaard voor lerarenIn 2015-2016 ontwikkelt de Onderwijscoöperatie de professionele standaard voor leraren. In een standaard staat genoemd wat de (minimum)-eisen zijn die leraren aan elkaar stellen. Bent u leraar? De Onderwijscoöperatie is op zoek naar uw input! Lees hier meer over de standaard en geef uw mening. De consultatie is open tot 1 januari 2016.


 

Vmbo/mbo


 


Ruim 100 aanvragen voor experimenten vakmanschaproute en beroepsroute
Op 30 november sloot de derde aanvraagperiode voor de experimenten vmbo-mbo, met de beroepsroute of de technologieroute. Deze experimenten worden vanaf komend schooljaar (2016-2017) uitgebreid met nieuwe mogelijkheden; er komt een route bij voor mbo-niveau 3, en de beroepsroute voor mbo-niveau 4 komt in de plaats van de technologieroute, waardoor ook de sectoren Zorg en Welzijn en Economie en Handel betrokken worden.
 


Lees meer
 

Colofon


Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OCW op Facebook
OCW op Twitter
OCW op Youtube
Ministerie van OCW
Postbus 16375
2500 BJ Den Haag


Vragen over de Nieuwsbrief?

Informatiecentrum Voortgezet Onderwijs (ICO):
Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00-17.00 uur
T: 079-323244
Mail: ico@duo.nl


Volgend nummer

De nieuwsbrief komt circa 10 keer per jaar uit.
Met de Nieuwsbrief VO houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen in het beleid voor de sector voortgezet onderwijs en de uitvoering van dit beleid.


 
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Meld u dan nu af
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Rijksoverheid.nl

Categories: Government
Age: 65 and older 31 until 64 years 19 until 30 year 14 until 18 year 7 until 13 year

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018