Pharos Nieuwsbrief meisjesbesnijdenis juni 2018

9 months ago


Text only:

Juni 2018
Deze nieuwsbrief in webbrowser openen

VGV-zomeractie GGD GHOR Nederland en Pharos


GGD GHOR Nederland en Pharos hebben samen een “vgv-zomeractie” opgesteld. In 2017 is de zomeractie voor het eerst landelijk georganiseerd en in 2018 wordt de actie herhaald. JGZ en scholen spelen een belangrijke rol in de signalering en preventie van meisjesbesnijdenis. Juist in deze periode voor de zomervakantie is dat van belang, omdat meisjes soms terug gaan naar het land van herkomst Een nauwe samenwerking tussen leerkrachten, JGZ en Veilig Thuis draagt bij aan de signalering en preventie van vgv. In een paar regio’s in Nederland is de JGZ al een aantal jaar actief door vóór de zomervakantie een brief en folders over meisjesbesnijdenis naar scholen te sturen. Ook dit jaar wordt deze actie door GGD GHOR Nederland en Pharos ondersteunt en vragen zij alle JGZ-organisaties extra aandacht te geven aan meisjesbesnijdenis. Scholen worden door hen in een brief opgeroepen om bij verontrustende signalen contact te leggen met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Bij een acute dreiging, kan contact gelegd worden met Veilig Thuis.
Lees meer

Save the date – Scholingsbijeenkomst aandachtsfunctionarissen vgv 23 november


Op vrijdag 23 november aanstaande organiseert Pharos de jaarlijkse landelijke bijeenkomst voor aandachtsfunctionarissen (AF’s) VGV. Net als voorgaande jaren is het een gecombineerde bijeenkomst voor AF’s Jeugdgezondheidszorg, AF’s Veilig Thuis en AF’s KNOV. Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos. Accreditatiepunten worden aangevraagd voor verschillende beroepsgroepen. Meer informatie over het programma en aanmelden zullen volgen op de Pharos website en in de volgende nieuwsbrief.

Geweld hoort nergens thuis – Actieprogramma Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling gepresenteerd


Eind april presenteerde de Nederlandse overheid de ‘Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling: Geweld hoor nergens thuis’. Het plan is opgebouwd langs drie actielijnen: 1. Eerder en beter in beeld; 2. Stoppen en duurzaam oplossen; 3. Specifieke groepen. Binnen deze laatste actielijn is ook aandacht voor eergerelateerd geweld, waarbij vgv expliciet wordt genoemd.
Zo worden de volgende maatregelen aangekondigd:
Het doen van een verkennend onderzoek naar wat de invloed is van het bespreekbaar maken van moeilijke onderwerpen zoals vrouwelijke genitale verminking (vgv) op de professionele relatie tussen JGZ/huisarts/verloskundige met ouders en aankomende ouders? Waarom lukt het sommige professionals wel om dit soort thema’s bespreekbaar te maken en andere niet?
Het financieren van FSAN (Federatie van Somalische Associaties in Nederland) voor het opleiden van sleutelpersonen.
De ontwikkeling van een e-learning communicatie specifiek voor medewerkers JGZ met filmmateriaal waarin voorbeelden over gespreksvoering met migrantenouders zijn uitgewerkt.
Naar het volledige actieprogramma

WHO lanceert nieuw klinisch handboek:  “Care of girls and women living with female genital mutilation”


De WHO (World Health Organisation) heeft recent een handboek gepubliceerd gebaseerd op de ‘WHO Guidelines on the management of health complications from female genital mutilation’ uit 2016. Het handboek is bedoeld voor zorgprofessionals die werken met vrouwen met vgv, zoals gynaecologen, verloskundigen, huisartsen maar ook seksuologen en psychologen.
Het handboek is opgebouwd volgens negen hoofdstukken en geeft advies over o.a.:
effectieve en sensitieve communicatie met vrouwen die gezondheidscomplicaties hebben door vgv
effectieve en sensitieve communicatie met partners en familieleden van vrouwen met vgv
hoe kwaliteit van zorg te bieden aan vrouwen met gezondheidsklachten gerelateerd aan vgv
hoe steun bieden aan vrouwen die psychische en seksuele problemen hebben veroorzaakt door vgv
hoe tot geïnformeerde beslissing te komen om en wanneer tot de-infibulatie over te gaan
Het handboek downloaden

Nieuwsbericht GGD GHOR Nederland: Verwey-Jonker Quickscan naar Uitvoering VGV-beleid


GGD GHOR Nederland heeft de uitvoering van het huidige preventiebeleid voor vgv laten onderzoeken. Uit de quickscan blijkt dat medewerkers in de jeugdgezondheidszorg goed bekend zijn met het beleid, maar dat goede uitvoering niet altijd eenvoudig is. De preventieve taak rond vgv blijkt gezien zijn aard veel van medewerkers te vragen. Dat in een context van veel taken en de gevoelde druk van andere prioriteiten. GGD GHOR Nederland kondigt daarom een aantal acties aan om medewerkers in de jeugdgezondheidszorg hierbij te ondersteunen.
 
Lees verder

Nieuwsbericht GGD GHOR Nederland: Uitgave “Zorg voor vrouwen die besneden zijn’ te bestellen


Bij GGD GHOR Nederland is vanaf 15 juni de uitgave ‘Zorg voor vrouwen die besneden zijn’ te bestellen. Het gaat hierbij om een bundel met teksten over de spreekuren VGV in Nederland en over mogelijkheden van diverse hulpverleners om zorg te bieden aan vrouwen die besneden zijn. Ook de rol van de sleutelpersonen VGV rond zorg komt aan bod. De teksten zijn gebaseerd op wat aan de orde kwam tijdens het gelijknamige landelijke symposium van september 2017 in Utrecht. Mensen die in hun werk te maken hebben met vrouwen die besneden zijn en hun gezondheidsklachten  vinden in deze uitgave een naslagwerk over zorg voor vrouwen die besneden zijn.
De uitgave is gratis te bestellen (desgewenst meerdere exemplaren) door een mailtje te sturen aan Maike Kuijken via mkuijken@ggdghor.nl. Deelnemers aan het symposium krijgen de uitgave automatisch toegestuurd. Neem voor inhoudelijke reacties contact op met Marjan Groefsema, projectleider VGV bij GGD GHOR Nederland via mgroefsema@ggdghor.nl.
 

Nieuwsbericht GGD GHOR Nederland: Folder spreekuren VGV te bestellen


 
Bij GGD GHOR Nederland is vanaf 15 juni de geactualiseerde folder “Voor vrouwen zoals u. Zorg voor besneden vrouwen’ te bestellen. De folder “Voor vrouwen zoals u. Zorg voor besneden vrouwen’ biedt toelichting en maakt duidelijk hoe vrouwen met het spreekuur VGV in contact kunnen komen. De folder is bedoeld voor brede verspreiding in Nederland. Professionals, vrijwilligers en sleutelpersonen kunnen deze in veelvoud (gratis) bestellen en in hun regio onder de aandacht brengen van vrouwen die besneden zijn. Zo kunnen zij eraan bijdragen dat vrouwen de stap naar het spreekuur VGV daadwerkelijk zetten.
De folders zijn gratis te bestellen bij GGD GHOR Nederland, door een mailtje te sturen aan Maike Kuijken via mkuijken@ggdghor.nl .Vermeldt daarbij het gewenste aantal folders en het verzendadres. De folder is ook digitaal beschikbaar op het GGD GHOR Kennisnet.
 
Neem voor inhoudelijke reacties contact op met Marjan Groefsema, projectleider VGV bij GGD GHOR Nederland, via mgroefsema@ggdghor.nl

Nieuwsbericht FSAN: Nieuwe groep sleutelpersonen krijgen basis training


 
Op 24 maart en 21 april 2018 heeft FSAN een nieuwe groep sleutelpersonen getraind over Vrouwelijke Genitale Verminking. Het gaat om 10 nieuwe sleutelpersonen uit de risicolanden: Somalië, Soedan, Ivoorkust, Guinee en Eritrea. De training werd gegeven door Zahra Naleie, Miriam Glerum-Corciulo en Marthine Bos. Tijdens de tweedaagse training komen diverse onderwerpen zoals, prevalentie, wetgeving, gezondheidsrisco’s, cultuur en religie.
Op de eerste dag kregen de nieuwe sleutelpersonen een inleiding in VGV: achtergrond informatie, culturele redenen en functies van VGV en de prevalentie van VGV in Nederland en wereldwijd. Vervolgens werd het thema cultuur en religie besproken. Men denkt vaak dat VGV een religieuze plicht is of een aanbevolen praktijk. Onwetendheid en gemeenschappelijke morele waarden van religie en cultuur zijn hier mogelijke oorzaken van. De voorkomende benaming “Soenna” voor de eerste type VGV is ook reden voor onduidelijkheid en twijfel. De sleutelpersonen werden ingelicht dat VGV geen religieuze plicht is maar een culturele traditie. VGV en gezondheidsrisico’s was een ander belangrijk onderdeel van de training en informatie werd verstreken over de nazorg en de wetgeving in Nederland. Tenslotte kregen de sleutelpersonen de huisopdracht om in gesprek te gaan met hun familie om er achter te komen wat de belangrijkste redenen zijn binnen hun cultuur waarom VGV wordt gepraktiseerd.
Op de tweede dag hebben de sleutelpersonen verslag gegeven van hun huisopdracht. De uitkomst was heel nuttig en werd oefenmateriaal voor de sleutelpersonen om motiverend gesprek te voeren, onder leiding van de trainers. Ook werd hun kennis over de eerste les getest met een korte vragenlijst. Vervolgens kregen de sleutelpersonen les over interculturele communicatie en hoe ze met weerstand kunnen omgaan. Er werd gevraagd aan iedere sleutelpersoon om twee voorlichtingsactiviteiten uit te voeren binnen hun gemeenschap in de vorm van een huisbezoek. Daarbij kregen ze voorlichtingsmateriaal in verschillende talen die ze kunnen gebruiken en uitdelen tijdens de huisbezoeken. De training werd afgesloten met de certificaatuitreiking.

Nieuwsbericht FSAN: Zahra Naleie presenteert op internationaal FGM conferentie in Rome


 
Op 16 mei 2018 heeft Zahra Naleie, senior programmamanager vgv van FSAN,  deelgenomen aan de conferentie “Female Genital Mutilation: the phenomenon in Italy and Europe” in Rome. De conferentie werd georganiseerd door de Italiaanse stichting L’Albero della Vita en had als doel het bespreken van vgv vanuit verschillende perspectieven: overheden, NGO’s en professionals sectors.
Het is belangrijk dat de JGZ-professional weet dat en wanneer men de sleutelpersonen kan inschakelen, voor zowel meisjes als moeders. Mocht het risico op meisjesbesnijdenis aanwezig blijven en het risico is niet af te wenden, dan kan men volgens de meldcode advies vragen bij Veilig Thuis en zo nodig een melding doen. Veilig Thuis kan dan een onderzoek starten om te voorkomen dat er meisjesbesnijdenis plaats vindt. Als het lukt zal men proberen te voorkomen dat het meisje naar het risicoland gaat of kan Veilig Thuis andere maatregelen treffen in het belang van het meisje. Soms kan afstemming met IND, Raad voor de Kinderbescherming en politie hierbij ondersteunend zijn. Tot op heden zijn er in Nederland geen aangiften bij justitie geweest en dat willen we door goede samenwerking graag blijven voorkomen.

Nieuws uit de regio: Geslaagde Tweede Meet & Greet bijeenkomst GGD Gelderland-Zuid


 
Op dinsdag 24 april heeft de tweede Meet & Greet GGD in Nijmegen met succes plaatsgevonden met sleutelpersonen van het nazorgspreekuur vgv. Het nazorgspreekuur vgv is sinds 1 januari onderdeel van het team Seksuele Gezondheid bij GGD Gelderland-Zuid. Ook de sleutelpersonen gezondheid waren hierbij aanwezig om deel te nemen aan deze tweede Meet & Greet. De Meet & Greet was georganiseerd voor alle belangstellenden, maar dit keer met name voor de teams JGZ, MBZ en VT. Doel was de professionals en de sleutelpersonen met elkaar laten kennismaken voor een betere samenwerking in de toekomst. Wij blikken terug op een zeer geslaagde bijeenkomst.
 
Het is belangrijk dat de JGZ-professional weet dat en wanneer men de sleutelpersonen kan inschakelen, voor zowel meisjes als moeders. Mocht het risico op meisjesbesnijdenis aanwezig blijven en het risico is niet af te wenden, dan kan men volgens de meldcode advies vragen bij Veilig Thuis en zo nodig een melding doen. Veilig Thuis kan dan een onderzoek starten om te voorkomen dat er meisjesbesnijdenis plaats vindt. Als het lukt zal men proberen te voorkomen dat het meisje naar het risicoland gaat of kan Veilig Thuis andere maatregelen treffen in het belang van het meisje. Soms kan afstemming met IND, Raad voor de Kinderbescherming en politie hierbij ondersteunend zijn. Tot op heden zijn er in Nederland geen aangiften bij justitie geweest en dat willen we door goede samenwerking graag blijven voorkomen.

Nieuws uit de regio: Confrontatietheater over meisjesbesnijdenis voor internationale schakelklassen in Rotterdam


 
In het kader van de campagne “Vrijheden van de Gemeente Rotterdam,  het actieprogramma ‘Schadelijke Traditionele Praktijken’ wordt er door Me & Society een reeks theatervoorstellingen voor schakelklas leerlingen, anderstaligen van (V)MBO scholen georganiseerd. Er staan in juni 2018 al tien voorstellingen gepland en na de zomer zullen er nog meer komen.
Het thema meisjesbesnijdenis is vaak onbespreekbaar bij jongeren en jongvolwassenen, vanwege de
culturele verschillen, maar ook door schaamte, angst, vooroordelen of onwetendheid. Het is daarom van belang dat dit thema bij deze doelgroep op een veilige en speelse manier bespreekbaar wordt gemaakt.
 
De werkwijze sluit niet alleen goed aan bij de preventie en het bespreekbaar maken van het taboeonderwerp, maar ook bij de leefwereld van de jongeren.
Na afloop van iedere voorstelling worden de leerlingen bevraagd en betrokken in een discussie door dialoogbegeleiders. Tijdens deze groepsgesprekken, na afloop, kunnen jongeren met hun verhalen en hulpvragen komen.
Leerlingen en leerkrachten die naar aanleiding van het theaterstuk specifieke hulpvragen hebben, kunnen na afloop in contact gebracht worden met  de projectleiders vgv van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Met hulp van het theater zal getracht worden met de groep jongeren, meisjesbesnijdenis  en andere lastig bespreekbare onderwerpen toch voor het voetlicht te brengen en hierdoor de drempel te verlagen om er over te spreken.

Nieuws uit de regio: Startbijeenkomst over vgv in Rijswijk door GGD Haaglanden


 
Op zaterdag 21 april organiseerde GGD Haaglanden in samenwerking VluchtelingenWelzijn Rijswijk  een startbijeenkomst over vgv. In Rijswijk is er een AZC gevestigd met een grote doelgroep uit vgv risicolanden. De bijeenkomst werd geopend door Marloes Borsboom, de wethouder Jeugd, Participatie, Duurzaamheid en Cultuur van gemeente Rijswijk. Daarna werd er een ontroerend toneelstukje opgevoerd aansluitend met vragen en discussie met de zaal.
Dr P. de Vries, gynaecoloog in het LUMC gaf een indrukwekkende presentatie over haar werkervaring met meisjesbesnijdenis in Brussel (Molenbeek) en in Afrika. Daarnast gaf M. Abdulgani, verpleegkundige van het nazorgspreekuur, informatie  over het spreekuur in het Hagaziekenhuis in Den Haag. De startbijeenkomst, die werd bezocht door meer dan 90 vrouwen en mannen, was een succes en heeft menig mensen de ogen geopend in Rijswijk.

Vgv in Nieuwsuur reportage: Masai-vrouw strijdt tegen besnijdenissen


 
Op 27 mei was er bij Nieuwsuur een reportage te zien over Nice Leng'ete, een Masai-vrouw die strijdt tegen besnijdenissen. De nu 27 jarige Leng'ete was destijds het enige Masai-meisje in het dorp dat niet besneden werd. Omdat Leng'ete niet besneden is, wordt zij de schande van haar dorp. Voor haar gemeenschap is zij geen echte vrouw en dus niet huwbaar. Het zorgt ervoor dat Leng'ete haar school afmaakt en inmiddels bij Amref Flying Doctors werkt waar ze zich inzet om meisjesbesnijdenis te stoppen. In 2014 weet ze door te dringen tot de machtigste Masai-leiders, die hun eeuwenoude wet aanpassen en zo formeel de vrouwenbesnijdenis uit hun cultuur verwerpen. Voor haar inzet is Leng'ete benoemt door de Amerikaanse Time Magazine als een van de 100 meest invloedrijke mensen van de wereld. 
Lees haar bijzondere verhaal

Vooraankondiging Rapport: Verkenning Eritrese vrouwen in de geboortezorg


 
In juni zal het rapport ‘Eritrese vrouwen in de geboortezorg; van conceptie tot aan de kraamperiode’ verschijnen. Het rapport geeft inzicht tot welke belemmeringen Eritrese vrouwen ervaren bij de geboortezorg. Ook wordt ingegaan op de vraag hoe professionals deze specifieke groep zo goed mogelijk kunnen helpen. Pharos heeft vorig jaar, n.a.v. signalen, een verkenning gedaan om in beeld te brengen waar zowel Eritrese vrouwen als professionals in de geboortezorg mee worstelen. Er is in deze verkenning ook ingegaan op het thema vgv. Hier is zowel met de vrouwen zelf als de professionals over gesproken. Het rapport zal binnenkort op de Pharos website beschikbaar zijn.

Trainingsaanbod vgv Pharos


 
Pharos traint, in samenwerking met FSAN, jaarlijks leden van de landelijke kerngroep sleutelpersonen vgv, met als doel de leden van deze kerngroep beter toe te rusten voor hun rol in de preventie van vgv. Daarnaast organiseert Pharos regelmatig bijeenkomsten voor aandachtsfunctionarissen vgv van Veilig Thuis en JGZ, inclusief een jaarlijkse scholing. Dit jaar zal de jaarlijkse scholing plaatsvinden op vrijdag 23 november (zie bovenstaand bericht).
 
Pharos biedt ook op verzoek trainingen op maat aan over vgv voor professionals, waarbij de inhoud wordt aangepast aan de behoeften van de deelnemers. Indien u daarin geïnteresseerd bent, neem dan contact op met Marian Moons, coördinator Training en Advies bij Pharos: training@pharos.nl of (030) 234 98 00.
Copyright © 2018 Pharos, All rights reserved.
Deze nieuwsbrief ontvangt u omdat u als abonnee bij Pharos geregistreerd staat.
Adresgegevens:
PharosArthur van Schendelstraat 620Utrecht, UT 3511 MJ Netherlands
Add us to your address book
Uw gegevens inzien en bijwerken of uitschrijven voor deze nieuwsbrief.
 

Pharos.nl

Categories: Health | Welfare
Age: 65 and older 31 until 64 years 19 until 30 year 14 until 18 year 7 until 13 year

Deel deze nieuwsbrief op

© 2019